select language:     Bългарски English Deutsch Español Русский Polski

Минно и геоложко обслужване

Сложното геоложко развитие на България предопределя наличието на голямо разнообразие на находища на скално-облицовъчни материали установени в нейните предели. В България има обширни области в които се разкриват седиментни, магмени и метаморфни скали, които са отлична предпоставка за намиране и разработване на находища на скално-облицовъчни материали.

В миналото, голяма част от територията на България е проучена обстойно. Резултатите от тези проучвания са използвани за изграждане на скално-облицовъчната индустрия – разработка на редица находища за мрамор, гранит, конгломерат, варовик, мушелкалк, пясъчник и др. През 1989 г общия добив на скално-облицовъчни материали е бил над 65 000 м3 от повече от 35 находища на мрамор, гранит, варовик и др. Някои от тези находища са в експлоатация и в момента, други бяха затворени в резултат на лошо управление и приватизация. Не малка част от тези находища може да бъдат отворени отново, като те имат голям пазарен потенциал и доказани запаси. Голяма част от тези находища са запазили прилежащата инфраструктура.

Новите данни натрупани до момента, анализирани съвместно със старите такива, водят до откриване на нови, неизвестни до момента находища на скално-облицовъчни материали.
България има добре развито законодателство в тази сфера, като към настоящия момент то е синхронизирано с европейското.

Предлагаме на дружествата които имат потенциален интерес от разработка на находища на скално-облицовъчни материали да управляваме и извършваме дейностите необходими за придобиване на концесия за добив от известни находища. Ние можем да извършим търсене и проучване на нови находища, в резултат на което инвеститора да придобие концесионни права. Имаме богат опит и в добива на скално-облицовъчни материали, както и в търговията с тях, като нашата дейност е концентрирана както следва:
 

  • Извършване на търсене, проучване и допроучване на нови находища на скално-облицовъчни и инертни материали.
  • Управление на процеса на получаване на концесионни права за нови или съществуващи находища, както и изготвяне на необходимата документация;
  • Консултация на нашите клиенти по отношение подходящите материали за конкретните им нужди и проекти;
  • Изготвяне на Доклади (етапни и окончателни), отчети и проекти (цялостни, етапни и годишни)

През последните 10 години вложихме много усилия в изучаването, търсенето и проучването на нови находища на скално-облицовъчни материали. В резултат на този продължителен и упорит труд, можем да предложим на заинтересованите дружества редица нови за страната находища и материали.

Богатият ни опит и познания в сферата на търсенето, проучването, експлоатацията и търговията на скално-облицовъчни материали е предпоставка за посрещане и на най-високите изисквания на нашите клиенти.
 


Created by: DREAMmedia Creative Studio